Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Hemelwater- en droogteplan

Algemeen 

Door de klimaatveranderingen worden we geconfronteerd met toenemende piekregens en langdurige droogteperiodes. Een hemelwater- en droogteplan geeft een visie over hoe er op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Er werd een visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering. Het beantwoordt dan ook de vraag hoe het water afkomstig van wegen, woningen en verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, hergebruikt of geïnfiltreerd kan worden.  

Het hemelwater- en droogteplan werd opgemaakt door de gemeente Staden in samenwerking met Fluvius, VMM en Provincie West-Vlaanderen.

Meer in detail  

Het watersysteem binnen de gemeente Staden kan opgedeeld worden in drie delen. Het deel in de buurt van Oostnieuwkerke stroomt af naar de Mandel en behoort tot het Leiebekken. Het westelijke deel van de gemeente en het deel rond Staden stroomt via de Luikebeek af en behoren allebei tot het IJzerbekken. 

De visie op wateroverlast en droogte in Staden is: 

  • Afstroom vermijden: ontharden of aanleg van waterdoorlatende verharding op het openbaar domein, zo weinig mogelijk verharden of het water laten aflopen naar groenzones op privaat terrein. 
  • Hergebruik: plaatsen van hemelwaterputten, voorzien van een watervoorraad in bekkens door samenwerking tussen overheid, landbouw en industrie.  
  • Infiltratie: meer groenzones en ruimte voor infiltratiezones in parken, pleinen en private ontwikkelingen.  

Op het vlak van buffering vormen de bestaande bufferbekkens reeds een belangrijke rol in het watersysteem van Staden. Om het water nog verder vast te houden en vertraagd af te voeren, worden in de toekomst nieuwe bufferbekkens aangelegd. Indien mogelijk wordt in een permanente watervoorraad voorzien waardoor de watercaptatie door de landbouw wordt verhoogd. Er wordt aandacht besteed om natuurlijke buffering te behouden en het reliëf niet te wijzigen.

Het regenwater dat niet kan infiltreren of gebufferd kan worden, koppelen we af van het afvalwater. Het oppervlaktewater uit grachten wordt uit het rioleringsstelsel gehouden en afgevoerd naar waterlopen. De gemeente Staden wil zo veel mogelijk grachten in een open profiel aanleggen. 

De gemeente staat in voor de opvolging van dit plan. De uitvoering ervan zal gebeuren in samenwerking met de verschillende partners (Provincie West-Vlaanderen, VMM, Aquafin, Fluvius, Inagro, Agentschap wegen en verkeer, industriebedrijven en buurgemeenten).

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina