Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP Wankaarde bis

De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Wankaarde gedeeltelijk te herzien. De herziening heeft betrekking op de niet bebouwde gronden gelegen tussen Sint Jansstraat, Bruggestraat, Wankaardelaan en Oude Tramweg. Deze gronden zijn op heden voorbehouden voor de realisatie van sociale woningen. Met deze herziening wenst de gemeente de mogelijkheid in te schrijven voor een private ontwikkeling.  Daarnaast wordt onderzocht hoe het ruimtelijk rendement kan worden verhoogd.

Huidige fase:

Opmaak ontwerp RUP met openbaar onderzoek (stap 4 van 5)

De Gemeenteraad heeft in zitting van 29 september 2022, de voorlopige vaststelling van het GRUP Wankaarde bis goedgekeurd.

Met de gedeeltelijke wijziging van het GRUP Wankaarde wenst de gemeente de ontwikkelingsmogelijkheden van het nog te realiseren deel tussen de Sint Jansstraat en de Wankaardelaan te verruimen, enerzijds door een private ontwikkeling mogelijk te maken en anderzijds door te streven naar een hoger ruimtelijk rendement.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 oktober 2022 tot en met 23 december 2022 kan iedereen het ontwerp van het GRUP Wankaarde bis inzien. Tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). Dit kan op verschillende manieren:

  • per brief aan de gecoro, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • digitaal aan de gecoro via gecoro@staden.be
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Het ontwerp van het GRUP Wankaarde bis ligt voor de duur van het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Opmaak voorontwerp (stap 3 van 5)

In de derde fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven. Indien vereist, wordt er ook een ontwerp van plan-milieueffectenrapport (planMER) opgemaakt, dat de keuze voor een alternatief helpt onderbouwen.
Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER wordt advies gevraagd aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties. Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Scoping (stap 2 van 5)

De scopingnota werd gepubliceerd op het DSI van de Vlaamse overheid op 6 december 2021.

Een scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota. Deze bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen en geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

De volgende fase is het voorontwerp van het RUP. 

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het RUP reconversie ambachtelijke zone van 11 januari 2021 tot en met 12 maart 2021. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op 14 en 21 januari 2021, telkens van om 19u werden er infomomenten georganiseerd in het AC/DC Staden.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina