Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP reconversie ambachtelijke zone

Huidige fase:

Goedkeuring RUP


Het gemeentelijk RUP werd op 25 mei 2023 door de Gemeenteraad goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2023.

Het plan gaat hiermee van kracht vanaf 8 augustus 2023.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Opmaak ontwerp RUP met openbaar onderzoek (stap 4 van 5)


De Gemeenteraad heeft in zitting van 27 oktober 2022, de voorlopige vaststelling van het RUP reconversie ambachtelijke zone goedgekeurd.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 19 december 2022 tot en met 18 februari 2023 kan iedereen het ontwerp van het RUP reconversie ambachtelijke zone inzien. Tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). Dit kan op verschillende manieren:

per brief aan de gecoro, Ieperstraat 109, 8840 Staden
digitaal aan de gecoro via gecoro@staden.be
tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.
Het ontwerp van het GRUP Wankaarde bis ligt voor de duur van het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Opmaak voorontwerp (stap 3 van 5)

In de derde fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven. Indien vereist, wordt er ook een ontwerp van plan-milieueffectenrapport (planMER) opgemaakt, dat de keuze voor een alternatief helpt onderbouwen.
Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER wordt advies gevraagd aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties. Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Scoping (stap 2 van 5)

Momenteel wordt een scopingnota opgemaakt.

Een scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota. Deze bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen en geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

De volgende fase is het voorontwerp van het RUP. 

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het RUP reconversie ambachtelijke zone van 20 december 2019 tot en met 17 februari 2020. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op 7, 14 en 21 januari 2020, telkens van 16u tot 19u werden er infomomenten georganiseerd in het AC/DC Staden.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina