Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP speelbos

Huidige fase:

Goedkeuring RUP

Het gemeentelijk RUP werd op 30 juni 2022 door de Gemeenteraad goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2022.

Het plan gaat hiermee van kracht vanaf 5 september 2022.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Opmaak ontwerp RUP met openbaar onderzoek (stap 4 van 5)

De Gemeenteraad heeft in zitting van 28 oktober 2021, de voorlopige vaststelling van het GRUP Speelbos goedgekeurd.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 22 november 2021 tot en met 21 januari 2022 kan iedereen het ontwerp van het GRUP Speelbos inzien.  Tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro).  Dit kan op verschillende manieren:

  • per brief aan de gecoro, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • digitaal aan de gecoro via gecoro@staden.be
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Het ontwerp van het GRUP Speelbos ligt voor de duur van het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak bij de dienst Wonen & Omgeving via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Voorontwerp (stap 3 van 5)

In deze fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek.

Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven.

Indien vereist, wordt er ook een ontwerp van plan-milieueffectenrapport (planMER) opgemaakt, dat de keuze voor een alternatief helpt onderbouwen.

Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER wordt advies gevraagd aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties.

Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Scopingnota (stap 2 van 5)

In de tweede fase werd de startnota herwerkt naar een scopingnota. Deze nota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota.

De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht zullen worden in het verdere planproces en vormt samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het RUP.

De scopingnota werd bij voltooiing online geplaatst.

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het RUP reconversie ambachtelijke zone van 20 december 2019 tot en met 17 februari 2020. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op 7, 14 en 21 januari 2020, telkens van 16u tot 19u werden er infomomenten georganiseerd in het AC/DC Staden.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina