RUP speelbos

Huidige fase:

Voorontwerp (stap 3 van 5)

In deze fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek.

Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven.

Indien vereist, wordt er ook een ontwerp van plan-milieueffectenrapport (planMER) opgemaakt, dat de keuze voor een alternatief helpt onderbouwen.

Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER wordt advies gevraagd aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties.

Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Scopingnota (stap 2 van 5)

In de tweede fase werd de startnota herwerkt naar een scopingnota. Deze nota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota.

De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht zullen worden in het verdere planproces en vormt samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het RUP.

De scopingnota werd bij voltooiing online geplaatst.

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het RUP reconversie ambachtelijke zone van 20 december 2019 tot en met 17 februari 2020. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op 7, 14 en 21 januari 2020, telkens van 16u tot 19u werden er infomomenten georganiseerd in het AC/DC Staden.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina