Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Bekendmakingen milieueffectrapport (MER)

1. Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Staden

Ter vervanging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Staden, dat dateert van januari 1999, wenst de gemeente een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (GBR) op te maken. Met het nieuwe GBR Staden worden de ruimtelijke ambities voor de gemeente vastgelegd in een strategische visie en in een specifiek beleidskader voor de drie kernen. Het GBR Staden zal de basis vormen voor nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen of de wijziging van bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt van 25 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

Het document kunt u via deze link raadplegen: GBR Staden

De nota ligt tot en met 25 oktober 2023 ter inzage:

 • bij het Team Omgevingseffecten in Brussel;
 • in het gemeentehuis van Staden.
Inspraakreactie indienen

U kan uw reactie ten laatste op 25 oktober 2023 schriftelijk bezorgen op een van volgende manieren:

 • (Bij voorkeur) via het digitaal inspraakformulier, of via mail naar mer@vlaanderen.be
 • Persoonlijk via afgifte of met een brief gericht aan:       
  Departement Omgeving       
  Team Omgevingseffecten       
  Plan-MER PL0303       
  Koning Albert II-laan 20 bus 8       
  1000 Brussel