Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op masten en pylonen

Voor een termijn van drie jaar, ingaand op 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, wordt een jaarlijkse belasting geheven op de mast en en pylonen, die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Staden bevinden, in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of pyloon op 1 januari van het aanslagjaar. Onder mast of pyloon verstaan we het volgende:

 • Mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op of tegen een dak of op een ander bestaande (draag)constructie met een minimale hoogte van 25 meter. De hoogte wordt gerekend afhankelijk van de draagstructuur
  • vanaf het niveau van de nok bij een hellend dak;
  • hetzij vanaf het niveau van de dakrand bij een plat dak;
  • hetzij vanaf het niveau van het hoogste punt van elke andere bestaande (draag)constructie.
 • Pyloon: een individuele op zichzelf staande verticale constructie of steuntoren, met uitsluiting van gebouwen, die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 25 meter gerekend vanaf het maaiveld en die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie-, data- en radio-installaties (niet-limitatieve opsomming).

Bedrag

Het bedrag van de belasting per mast of pyloon wordt vastgesteld als volgt:

 • Mast: € 3.500,00 per jaar
 • Pyloon: € 3.500,00 per jaar

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar gevestigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het aanslagjaar wordt weggenomen.

Vrijstellingen

 • Masten en pylonen die in hoofde van de eigenaar dienstig zijn voor louter (100%) recreatief gebruik.
 • Constructies voor het produceren van windenergie of andere vormen van groene stroom worden vrijgesteld van belasting, eveneens constructies die dienen voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.

Procedure

Aangifte

Doe hier je aangifte

De eigenaar van één of meerdere masten of pylonen ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier. Het formulier wordt behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen een termijn van 30 kalenderdagen, terugbezorgd. De aangifte kan via het digitale loket, per mail naar ruimte@staden.be of per post aan 'Gemeentebestuur Staden - sector Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden'. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, bezorgt uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar de noodzakelijke gegevens.

Bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. Vooraleer over te gaan tot de belasting, krijgt de belastingplichtige een aangetekend schrijven met de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk te bezorgen. In geval van betwisting, dient de belastingplichtige het bewijs te leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van het belastingreglement met de doelstelling te bedriegen of schade te berokkenen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag, gelijk aan 25 % van de verschuldigde belasting, indien de belastingplichtige verzuimt aan de aangifteplicht of een onjuiste of onnauwkeurige aangifte heeft ingediend. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Inkohiering

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Betaling van de heffing

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008.

Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen (Ieperstraat 109, 8840 Staden), binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de derde werkdag na de datum van verzending van het aanslagbiljet. De belastingplichtige die een hoorzitting wenst, dient dit uitdrukkelijk te vermelden in zijn bezwaarschrift.

Publicatie

Belastingreglement op masten en pylonen voor de periode 2023-2025

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 oktober 2022
 • Gepubliceerd op maandag 31 oktober 2022
Hoogspanningsantenne

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 06
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina