Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Loterij of tombola

De wet van 31 december 1851 verbiedt in principe het houden van loterijen en tombola's. Uitzonderingen op dit principe vormen tombola's of loterijen die bestemd zijn voor 'daden van godvruchtigheid of van weldadigheid of voor het openbaar nut'. De wet stelt elke aan het publiek voorgestelde verrichting, waarbij door middel van het lot getracht wordt een winst te verschaffen, gelijk aan een loterij.

De wet bepaalt

 • Het doel van de tombola behoort tot deze geformuleerd in art. 7 van de wet van 31 december 1851.
 • Het voorwerp van de tombola mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
 • De verkoop van loten mag slechts plaatshebben en aangekondigd worden in de gemeente waar de toelating wordt aangevraagd. De loten mogen niet op straat verkocht worden. De bekendmaking mag slechts gebeuren in de dag- en weekbladen die in deze gemeente worden afgedrukt; (art. 7 al. 2, wet van 31 december 1851).
 • Commerciële firma’s komen niet in aanmerking voor een vergunning.
 • Verkoop van loten aan minderjarigen is verboden.
 • De trekking van de tombola vindt plaats op dag en uur, zoals vastgesteld in de vergunning.
 • De gemeente mag toezicht en controle op alle tombolaverrichtingen uitoefenen: de vergunde vereniging of haar vertegenwoordiger moet – op eenvoudig verzoek van de gemeente of haar afgevaardigde – alle gevraagde inlichtingen verstrekken.

Toelating kan verleend worden

 • Door het college van burgemeester en schepenen, indien de uitgifte van de loten alleen in Staden gedaan en aangekondigd wordt en slechts wordt gepubliceerd in de kranten die er worden gedrukt;

 • Door de Bestendige Deputatie van de provincieraad, indien de uitgifte der loten gedaan en aangekondigd wordt in verscheidene gemeenten van de provincie of wordt gepubliceerd in de kranten die er gedrukt worden;

 • Door FOD Binnenlandse Zaken, indien de uitgifte der loten in meer dan één provincie gedaan en aangekondigd of gepubliceerd wordt.

Toelating vragen

De toelating om een tombola of loterij in te richten moet minstens 30 kalenderdagen voor de start van de biljettenverkoop aangevraagd worden. Dit kan op verschillende manieren.

 1. Online via het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)
 2. Via mail aan ruimte@staden.be
 3. Schriftelijk via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen

Reglement inrichten van tombola's vanaf 1 januari 2020

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019
 • Gepubliceerd op 29 november 2019

E-loket

tombolalotjes

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina