Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Fonds voor participatie en sociale activering

Participatie & sociale activering stimuleren

Op basis van het Koninklijk Besluit van 23 februari 2018 houdende "maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" wordt een subsidie toegekend.

Tewerkstelling als hefboom

Tewerkstelling blijft de beste hefboom om de vicieuze cirkel van de (kinder)armoede te doorbreken. Maar voor veel mensen is en blijft de "opstap" naar werk veel te hoog. Om de afstand met de arbeidsmarkt te verkleinen en de maatschappelijke integratie te bevorderen is het belangrijk om ook in te zetten op participatie en sociale activering. Participatie en sociale activering zoals omschreven in deze context heeft als doel om de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling.

Deelname aan sportieve, culturele of sociale activiteiten

  • Het ocmw wil iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten zonder dat deze kosten doorwegen op het budget.
  • Het ocmw krijgt beperkt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook een collectief voordeel toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep richt. Er wordt steeds een sociaal onderzoek uitgevoerd naar de nood.
  • Het ocmw kan bijzondere prioritaire doelgroepen definiëren die de voorkeur genieten bij de toekenning van het voordeel. Hoe dan ook dient de verdeling van het voordeel over de doelgroep redelijk en billijk te zijn.
Twee handen met elk een puzzelstuk

Openingsuren & contact

Welzijn

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 03
e-mail

Deel deze pagina