Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel 5 bekendmakingen:

Voorlopige vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke opheffing Chemin nr. 17 te Oostnieuwkerke (deel tussen Diksmuidesteenweg en Sleihagestraat)

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 mei 2022, de voorlopige vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke opheffing Chemin nr. 17 te 8840 Staden-Oostnieuwkerke (deel tussen Diksmuidesteenweg en Sleihagestraat), goedgekeurd.

Het voorstel tot opheffing omvat het deel tussen de Sleihagestraat en Diksmuidesteenweg, gelegen ter hoogte van de bedrijfssite Mol Cy/VDK. De Meiboomstraat is opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ’t Roosleen waarin de mogelijkheid is voorzien om dit deel van de Meiboomstraat op te nemen in de bedrijfssite als private weg.

De plannen omvatten:

 • uittreksel luchtfoto met situering van het op te heffen deel;
 • uittreksel Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het op te heffen deel;
 • plan van afbakening / rooilijnplan, opgemaakt door Geomex, met referentie 21M0230A.

De plannen liggen gedurende de periode van 3 juni 2022 tot en met 2 juli 2022, ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden (inzage enkel mogelijk na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeente:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg Sentier nr. 44 te Westrozebeke (verbinding tussen Sint Elooistraat en Kleine Roeselarestraat)

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 april 2022, de voorlopige vaststelling van het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg Sentier nr. 44 te Westrozebeke (verbinding tussen Sint Elooistraat en Kleine Roeselarestraat), goedgekeurd.

Het tracé van 'sentier nr. 44' situeert zich in Westrozebeke, tussen de Sint Elooistraat (ter hoogte van nr. 16, serrebedrijf) en de Kleine Roeselarestraat (ter hoogte van nr. 1). Het tracé heeft een lengte van 513 m, heeft een oppervlakte van 827 m², is 1,60 m breed en situeert zich volledig op private eigendom.

De plannen omvatten:

 • beschrijvende nota opgesteld door adviesbureau Decock 
 • uittreksel kadasterplan met vermelding van de betrokken eigenaars
 • uittreksel kadastrale legger betrokken percelen
 • uittreksel atlas der buurtwegen
 • ontwerp grafisch plan opgemaakt door landmeterkantoor Geomex

De plannen liggen gedurende de periode van 9 mei 2022 tot en met 7 juni 2022, ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden (inzage enkel mogelijk na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeente:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

 

Voorlopige vaststelling beleidskader en participatietraject trage wegen

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 april 2022, de ‘voorlopige vaststelling beleidskader en participatietraject trage wegen’, goedgekeurd.

Het beleidskader omvat drie grote stappen:

 • de beleidsvisie definieert de criteria waaraan het trage wegennet moet voldoen;
 • de gemeente kiest er voor om 8 operationele beleidskeuzes te definiëren;
 • voor het afhandelen van wijzigingen aan het trage wegennet werd een afwegingskader opgesteld.

Het beleidskader kan je gedurende de periode van 9 mei 2022 tot en met 7 juni 2022 raadplegen via volgende kanalen:

 • www.degrotedorpsswitch.be;
 • gemeentehuis AC/DC, Ieperstraat 109 (tijdens de publieke openingsuren);
 • bibliotheek Staden, Ooststraat 2 (tijdens de publieke openingsuren);
 • WZC De Oever, Meulebroekenlaan 11 (tijdens de kantooruren);
 • Gemeenteschool Okido, Vijfwegenstraat 19 (tijdens de schooluren).

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeente:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Er is een inspraakmoment voorzien in Het SWOK, Ooststraat 4, 8840 Staden op 17 mei 2022 om 19 uur. Hiervoor kan digitaal ingeschreven worden via het e-loket www.staden.be (inspraakmoment mobiliteit).

 

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging publieke raadpleging over de startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Roeselare

(Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden en Wevelgem)

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14 april 2022 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden) goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van 2 mei 2022 tot en met 1 juli 2022.

Het PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van de gemeenten uit de subregio Roeselare.

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeenten uit de subregio Roeselare.

Er wordt een webinar georganiseerd op 4 mei 2022 om 19u en verschillende infomarkten waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn:

 • op 10 mei 2022 tussen 16u en 20u in Sint-Amandskerk, De Coninckplein, 8800 Roeselare;
 • op 11 mei 2022 tussen 16u en 20u in Dienstencentrum AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
 • op 12 mei 2022 tussen 16u en 20u in Kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85, 8870 Izegem;
 • op 19 mei 2022 tussen 16u en 20u in Grote zaal, cc ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13, 8850 Ardooie;
 • op 31 mei 2022 tussen 16u en 20u in Raadzaal gemeentehuis Ledegem, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem.

Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor dit moment.

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en ontwerp-plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Kijk het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER in

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 loopt een openbaar onderzoek over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER. Inkijken kan:

Heb je opmerkingen of bezwaren?

Nog tot en met 17 juni 2022 kun je je opmerkingen of bezwaren indienen:

 • digitaal via ruimte@staden.be;
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
 • tegen afgiftebewijs in het AC/DC, Ieperstraat 109. 

Na het openbaar onderzoek bezorgt het gemeentebestuur alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. 

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je misschien even moet wachten tot er een vrij moment is. Is er geen plaats meer vrij, kijken we samen om een nieuwe afspraak in te plannen.