Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel twee bekendmakingen:

Definitieve vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging van sentier nr. 45 te Staden

De gemeenteraad heeft, in zitting van 24 juni 2021, de definitieve vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging sentier nr. 45 te Staden (verbinding tussen Walstraat ter hoogte van nr. 22 en Soetestraat ter hoogte van nr. 17), goedgekeurd.

Het plan, opgemaakt door de landmeter met referentie 2021/018/p1, vormt één geheel met deze beslissing.

De plannen liggen ter inzage bij het gemeentebestuur van Staden, sector Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden, na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be

Beroepsmogelijkheid
Tegen de beslissing van de Gemeenteraad kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse
Regering door een belanghebbende derde.
Het beroep wordt met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een
termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van
het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift
daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift aan het
departement.

Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027


Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13 juli 2021. 

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.

Het ontwerp-MER ligt ter inzage in AC/DC Staden (Ieperstraat 109), sector Wonen en Omgeving.

Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Kennisgeving/ontwerp-MER -> Download de kennisgeving/ontwerp-MER  

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
    Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0272
    Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
    (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
  • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.
Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina