Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op tweede verblijven

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op tweede verblijven.

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar en op elk ogenblik door hen kan worden bewoond.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.

Bedrag

De belasting is vanaf 1 januari 2020 bepaald op 1000,00 euro per tweede verblijf.

Procedure

De eigenaar van een tweede verblijf dient uiterlijk op 31 mei van het aanslagjaar  de noodzakelijke gegevens te bezorgen aan het gemeentebestuur.

Bij gebrekkige of ontbrekende aangifte wordt een belastingverhoging toegepast afhankelijk van de overtreding.

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. Bij betwisting kan een bezwaar worden ingediend tegen de belasting. Dit bezwaar dien je schriftelijk in gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109 in Staden. Je dient je bezwaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet in te dienen. 

Bij je bezwaar dien je volgende vermeldingen op te nemen:

  • naam en adres van de belastingplichtige,
  • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
  • de motivatie waarom de heffing onterecht is, ondersteund met bewijsstukken,
  • indien je het bezwaar mondeling wenst toe te lichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
  • datum en handtekening. 

Belasting op tweede verblijven vanaf 1 januari 2020

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019
  • Gepubliceerd op 20 december 2019
Tafeltje met lampje

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 06
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina