Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op ongeldig parkeren in blauwe zone

Er is een gemeentebelasting gevestigd op het ongeldig parkeren waar een reglementering met beperkte parkeertijd van toepassing is.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door iedereen die zijn wagen niet reglementair parkeert in de zone waar beperkte parkeertijd geldt.

Bedrag

Een forfaitair bedrag van 35 euro per dag bij vaststelling van een inbreuk door de verkeersagent.

Procedure

De belasting kan voldaan worden contant of via overschrijving binnen de vijf dagen na ontvangst van de vaststelling op de voorruit van het voertuig.

Na deze termijn wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Bij betwisting kan een bezwaar worden ingediend tegen de belasting. Dit bezwaar dien je schriftelijk in gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109 in Staden. Je dient je bezwaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet in te dienen. 

Bij je bezwaar dien je volgende vermeldingen op te nemen:

  • naam en adres van de belastingplichtige,
  • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
  • de motivatie waarom de heffing onterecht is, ondersteund met bewijsstukken,
  • indien je het bezwaar mondeling wenst toe te lichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
  • datum en handtekening. 

Belasting op ongeldig parkeren in blauwe zone vanaf 1 januari 2023:

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
  • Gepubliceerd op 27 december 2022