Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Bezwaarprocedure gemeentebelastingen

De procedure hieronder beschreven geldt uitsluitend voor bezwaren voor de eigen gemeentebelastingen van gemeente Staden. Dit geldt bijgevolg niet voor belastingen van de federale-, Vlaamse-, provinciale overheid of andere gemeenten. 

Je gaat niet akkoord met de belasting die je moet betalen...

In dit geval kan je een bezwaar indienen tegen een op jouw naam gevestigde belasting of tegen een belastingverhoging. Het indienen kan door u of uw vertegenwoordiger.

Wanneer kan je een bezwaar indienen?

Bezwaar kan je pas indienen na ontvangst van het aanslagbiljet of na betaling van de belasting indien deze contact betaald dient te worden. 

De termijn om een bezwaar in te dienen is bij decreet vastgelegd en stelt dat het bezwaarschrift binnen drie maanden ingediend moet worden:

  • te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, of
  • vanaf de datum van de contante betaling.

De voorziene drie maanden is een vervaltermijn wat betekent dat na het verstrijken van deze termijn het indienen van een bezwaarschrift te laat is zodat het niet meer ontvankelijk zal zijn.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Je richt je bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren. Indienen kan je op volgende manieren:

  • per brief verzenden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109 in Staden,
  • je dient je bezwaarschrift in op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Dit tijdens de gewone openingsuren in het gemeentehuis,
  • met een e-mail naar belastingen@staden.be

Inhoud en vermeldingen bezwaarbrief

Een bezwaarschrift dient steeds volgende inhoud en vermeldingen te bevatten:

  • je naam, adres, telefoonnummer, mailadres, maatschappelijke zetel (indien rechtspersoon),
  • verwijzing naar het aanslagbiljet door vermelding van de aard van de belasting, het aanslagjaar en het kohierartikel ofwel door een kopie van het aanslagbiljet toe te voegen,
  • je motieven en argumenten, met andere woorden je vermeldt de redenen van je bezwaar waardoor je van mening bent dat je de belasting (of een deel ervan) niet verschuldigd bent,
  • eventuele bewijsstukken,
  • je bezwaar dient gedateerd en ondertekend te zijn.

Indien je gehoord wil worden op een hoorzitting van het college dan dien je dit uitdrukkelijk te vragen in je bezwaarschrift.

Procedure

Na het indienen van je bezwaarschrift krijg je een ontvangstmelding als bevestiging. Indien je vroeg om gehoord te worden, krijg je per brief een uitnodiging tot hoorzitting van het college waarbij je jouw bezwaar kunt toelichten.

In elk geval zal het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar beslissen binnen een periode van zes maanden na ontvangst. De beslissing van het college zal je per aangetekende zending worden meegedeeld. 

Wanneer je bezwaar door het college als ongegrond of slechts gedeeltelijk gegrond werd aanzien, zal je de belasting toch geheel of gedeeltelijk moeten betalen.

Wanneer je niet akkoord gaat met de genomen beslissing van het college kan je beroep instellen bij de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge gelegen Kazernevest 3 in Brugge en dit binnen een termijn van drie maanden na kennisgeving van de beslissing.

Papier

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 06
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina