Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op leegstand gebouwen

Er is een leegstandsheffing van kracht. Deze is gebaseerd op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 voor de bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen enerzijds en het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 anderzijds.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht van het onroerend goed. In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale verschuldigde belasting.

Bedrag

Vanaf aanslagjaar 2019 gelden volgende tarieven:

Indien het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden op de leegstandsinventaris is opgenomen:

 • voor een volledig gebouw of woonhuis: 2.000,00 euro.
 • voor elke individuele kamer: 1.250,00 euro.
 • voor elke overige woongelegenheid: 1.250,00 euro. 

Indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgend termijn van twaalf maanden op de leegstandsinventaris staat:

 • voor een volledig gebouw of woonhuis: 2.750,00 euro.
 • voor een individuele kamer: 1.750,00 euro.
 • voor elke overige woongelegenheid: 1.750,00 euro.

Indien het gebouw of de woning een derde opeenvolgend termijn van twaalf maanden op de leegstandsinventaris is opgenomen:

 • voor een volledig gebouw of woonhuis: 3.500,00 euro.
 • voor een individuele kamer: 2.000,00 euro.
 • voor elke overige woongelegenheid: 2.000,00 euro.

Vrijstellingen

Een volledig overzicht van de vrijstellingen is terug te vinden in het gemeentelijk reglement dat je hiernaast kan downloaden. 

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Bij betwisting kan je een bezwaar indienen tegen de belasting. Dit bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109 in Staden. Dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. 

Je dient in je bezwaar volgende vermeldingen op te nemen:

 • naam en adres van de belastingsplichtige,
 • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
 • de motivatie waarom de heffing niet terecht is, ondersteund met bewijsstukken,
 • indien je mondeling je bezwaar wil toelichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
 • datum en handtekening.

Belasting op leegstand gebouwen vanaf 1 januari 2020

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019
 • Gepubliceerd op 20 december 2019
Rekenmachine en pen

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina