Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

Op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkaardige producten (alle stalen en reclamedragers die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen) wordt een heffing geheven.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de onderneming die de opdracht geeft om te drukken of het gelijkgestelde product te produceren.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 0,02 euro (vanaf 1 januari 2020: 0,05 euro) per verspreid exemplaar en met een minimale aanslag van 25,00 euro (vanaf 1 januari 2020: 50,00 euro) per verspreiding.

Vrijstellingen

Volgend drukwerk valt onder de vrijstellingen:

 • drukwerk met totale oppervlakte kleiner of gelijk aan A4,
 • drukwerk in verband met gemeentelijke volksraadpleging,
 • politiek drukwerk verspreid in de periode vermeld in het gemeentelijk reglement,
 • drukwerk verspreid door handelszaken die door wegenwerken afgesloten zijn van verkeer,
 • drukwerk van politieke, culturele, sociale en sportieve aard zonder commercieel voordeel,
 • drukwerk verspreid door andere overheden.

Procedure

De belasting wordt berekend op basis van de aangifte van verspreiding ten laatste in te dienen binnen de veertien dagen na verspreiding. Het aangifteformulier kan je hiernaast downloaden. 

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. 

Bij betwisting kan je bezwaar indienen tegen de belasting. Dit bezwaar richt je aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2 in Staden, binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Je dient alle volgende vermeldingen in je bezwaar op te nemen:

 • naam en adres belastingplichtige
 • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel
 • de motivatie waarom de heffing niet terecht is en dit ondersteund met bewijsstukken
 • indien je het bezwaar mondeling wenst toe te lichten, dien je een vraag tot hoorzitting in
 • datum en handtekening. 

Publicatie

Aangepast belastingreglement niet-geadresseerd drukwerk 2020-2025

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2021
 • Gepubliceerd op 29 november 2021

Belastingreglement niet-geadresseerd drukwerk 2020-2025

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019
 • Gepubliceerd op 23 december 2019

Aangepast belastingreglement niet-geadresseerd drukwerk 2014-2019

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 december 2015
 • Gepubliceerd op 25 januari 2016