Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): openbaar onderzoek - publieke raadpleging

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Er zijn momenteel drie dossiers in openbaar onderzoek / publieke raadpleging.

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan WESTFRO
publieke raadpleging en zitdag

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Staden, een bestemmingsplan (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of PRUP genaamd) op voor de site van Westfro in Staden.

De start- en procesnota van het PRUP werden door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in haar zitting van 27 april 2023. Nu volgt er een periode van inspraak, de publieke raadpleging, waar iedereen ideeën en opmerkingen kan geven over de start- en procesnota. De publieke raadpleging loopt van maandag 15 mei 2023 tot en met vrijdag 14 juli 2023.

Er wordt tijdens de publieke raadpleging, op dinsdag 30 mei 2023 van 16u tot 20u een zitdag georganiseerd in het gemeentehuis van Staden (Ieperstraat 109). Op dit infomoment zijn er vertegenwoordigers van de provincie aanwezig om de plannen in tekst en beeld uit te leggen en je vragen te beantwoorden. Inschrijven kan via de website (www.west-vlaanderen.be/Westfro) of telefonisch op 050 40 35 33.

Daarnaast kan iedereen tijdens de periode van publieke raadpleging, van 15 mei 2023 tot en met 14 juli 2023, de documenten inkijken en/of een inspraakreactie indienen.

De documenten van het PRUP Westfro kan je raadplegen:

Een reactie of opmerking indienen kan op volgende wijze:

 • via het digitaal inspraakformulier, uiterlijk op 14 juli 2023, op www.west-vlaanderen.be/Westfro
 • via mail naar ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, uiterlijk op 14 juli 2023
 • per brief of tegen afgiftebewijs, uiterlijk op 14 juli 2023, op
  • Provincie West-Vlaanderen, dienst ruimtelijke planning, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • Gemeente Staden, sector Wonen en Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tijdens het infomoment/de zitdag

Heb je nu al vragen of opmerkingen, raadpleeg dan zeker de website op www.west-vlaanderen.be/Westfro of neem contact op met Emma Depoorter. Op de website kan je je ook inschrijven op de hou-me-op-de-hoogte-lijst van dit PRUP om zo alle informatie meteen via mail toegestuurd te krijgen.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
SPORTSITE OOSTNIEUWKERKE
publieke raadpleging en participatiemoment

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sportsite Oostnieuwkerke' voorziet in
een gedeeltelijke herziening van het GRUP Centrum en meer bepaald het deel met de
sportsite gelegen tussen de Spanjestraat en Cockstraat.

Het uitvoeringsplan staat in het tekenen van de verdere ontwikkeling en optimalisatie
van de bestaande sportterreinen en omgeving, een versterking van de
groenstructuren, een kwalitatieve verbinding met de kern en een passende overgang
naar het agrarisch gebied.

De startnota en de procesnota zijn opgemaakt. In de startnota wordt de doelstelling
van de wijziging toegelicht. De procesnota is een samenvatting van de verschillende
procedurestappen die worden genomen.

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 24 april 2023 tot en met 23 juni 2023
kan iedereen de starnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties
overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840
  Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen voor de duur van de publieke raadpleging ter inzage in
het gemeentehuis.

Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.
Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.

Tijdens deze periode wordt een participatiemoment voorzien in de vorm van een
infomoment waarop de startnota zal worden toegelicht door de ontwerper. Het
infomoment staat gepland op dinsdag 2 mei 2023 om 19 uur in het Zonneheem,
Basijnsmolenstraat 2, 8840 Staden. Je kan hiervoor vooraf inschrijven via 051 70
82 01 of ruimte@staden.be

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
SINT JANSPARK
publieke raadpleging en participatiemoment

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sint Janspark' voorziet in een
gedeeltelijke herziening van het GRUP Kapellerie en meer bepaald het deel met de
groenzone gelegen tussen de Ieperstraat en Kapelleriestraat en aansluitend de site
van het gemeentehuis.

Voor het plangebied worden de bouwblokken meegenomen die aansluiten op de
groenzone om zo tot één ruimtelijk geheel te komen. De plangrens valt samen met de
Kapelleriestraat (vanaf nr. 22), Hospitaalstraat en Ieperstraat (vanaf nr. 37).

De startnota en de procesnota zijn opgemaakt. In de startnota wordt de doelstelling
van de wijziging toegelicht. De procesnota is een samenvatting van de verschillende
procedurestappen die worden genomen.

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 24 april 2023 tot en met 23 juni 2023
kan iedereen de starnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties
overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840
  Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen voor de duur van de publieke raadpleging ter inzage in
het gemeentehuis.
Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be. 

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.

Tijdens deze periode wordt een participatiemoment voorzien in de vorm van een
infomoment waarop de startnota zal worden toegelicht door de ontwerper. Het
infomoment staat gepland op woensdag 10 mei om 19 uur in het SWOK, Ooststraat
4A, 8840 Staden. U kan zich hiervoor vooraf inschrijven via 051 70 82 01 of
ruimte@staden.be


Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Staden op één van de volgende manieren:

 • per e-mail: ruimte@staden.be;
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
 • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.