Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): openbaar onderzoek - publieke raadpleging

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Er zijn momenteel vier dossiers in openbaar onderzoek / publieke raadpleging.

Publieke raadpleging PRUP Westfro (Staden)

De Provincie West-Vlaanderen maakt, samen met de gemeente Staden, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de site van het bedrijf Westfro. Er wordt gezocht naar ruimte voor het reinigen en stockeren van proceswater en naar inbreidingsruimte voor een geautomatiseerd opslagmagazijn in de vorm van een diepvriestoren.

Omdat er tijdens de eerste publieke raadpleging een extra zoekzone voor de opslag van proceswater werd voorgesteld en toegevoegd aan het plan, organiseren we nu opnieuw een periode van inspraak die loopt van dinsdag 21 mei 2024 tot en met zondag 21 juli 2024.

 • Tijdens die periode kan iedereen de documenten inkijken via de website www.west-vlaanderen.be/Westfro.
 • Daarnaast kan iedereen een inspraakreactie formuleren over de aangepaste voorstellen, dit kan via het online inspraakformulier, e-mail, per post of tegen afgiftebewijs, meer info op de website www.west-vlaanderen.be/Westfro.
 • Er wordt op woensdag 05/06/2024 tussen 16u en 20u in het gemeentehuis (AC/DC), Ieperstraat 109 in Staden een infomoment georganiseerd. Tijdens deze zitdag proberen we iedereens vragen persoonlijk te beantwoorden. Daarom is inschrijven verplicht en is het nodig om een tijdslot van 30 minuten te reserveren, waarop het past om langs te komen. Inschrijven kan via de website www.west-vlaanderen.be/Westfro.
Vragen?

Neem contact op met de Provincie West-Vlaanderen op ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be of 050 40 35 33.

Publieke raadpleging GRUP Sabbe Herziening

De bedrijfssite, gelegen langs de Houthulststraat 76 te Staden, is vele jaren in gebruik geweest door het bedrijf Sabbe en later door APK. Samen met de huidige eigenaar, Global Estate Group, gaat de gemeente op zoek naar een passende nieuwe invulling voor het bedrijventerrein waarbij de focus ligt op lokale bedrijvigheid, op maat van de omgeving.

Hiervoor wordt een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sabbe Herziening’ opgemaakt, dat het bestaand GRUP Sabbe vervangt.

De startnota en de procesnota van het nieuwe RUP zijn opgemaakt. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand, de randvoorwaarden voor een nieuwe invulling en voorstellen van ontwikkelscenario’s. De procesnota is een samenvatting van de verschillende procedurestappen die worden genomen.

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 17 juni 2024 tot en met 16 augustus  2024 kan iedereen de starnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen voor de duur van de publieke raadpleging ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be. Het ontwerp kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website www.staden.be.

Tijdens deze periode wordt een participatiemoment voorzien in de vorm van een zitdag.  Deze zitdag gaat door op dinsdag 25 juni van 16 tot 19 uur in het gemeentehuis. U kan zich hiervoor vooraf inschrijven via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Openbaar onderzoek GRUP Sportsite Oostnieuwkerke

De Gemeenteraad heeft in zitting van 30 mei 2024, de voorlopige vaststelling van het GRUP ‘Sportsite Oostnieuwkerke’ goedgekeurd.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sportsite Oostnieuwkerke' voorziet in een gedeeltelijke herziening van het GRUP Centrum en meer bepaald het deel met de sportsite gelegen tussen de Spanjestraat en Cockstraat.

Het uitvoeringsplan staat in het teken van de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de bestaande sportterreinen en omgeving,  een versterking van de groenstructuren, een kwalitatieve verbinding met de kern en een passende overgang naar het agrarisch gebied.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 17 juni 2024 tot en met 16 augustus 2024 kan iedereen de voorlopige vaststelling van het GRUP ‘Sportsite Oostnieuwkerke’ inzien in het gemeentehuis (Ieperstraat 109). Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be

Opmerkingen en suggesties kunnen overgemaakt worden aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Openbaar onderzoek GRUP De Rootputten Uitbreiding

De Gemeenteraad heeft in zitting van 30 mei 2024, de voorlopige vaststelling van het GRUP ‘De Rootputten Uitbreiding’ goedgekeurd.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Rootputten Uitbreiding' voorziet in een uitbreiding van de ambachtelijke zone De Rootputten in Oostnieuwkerke met ongeveer 1,3 ha waarvan 0,8 ha bedrijvigheid en 0,5 ha groenbuffer.

Naast de uitbreiding van de ambachtelijke zone wordt een resterend stukje woonuitbreidingsgebied van ongeveer 0,26 ha omgezet naar een groenzone als uitbreiding van de parkzone van de verkaveling De Vlaschaard.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 17 juni 2024 tot en met 16 augustus 2024 kan iedereen de voorlopige vaststelling van het GRUP ‘De Rootputten Uitbreiding’ inzien in het gemeentehuis (Ieperstraat 109). Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be. Het ontwerp kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website www.staden.be.

Opmerkingen en suggesties kunnen overgemaakt worden aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

 • digitaal via ruimte@staden.be
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
 • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Staden op één van de volgende manieren:

 • per e-mail: ruimte@staden.be;
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
 • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.