Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): openbaar onderzoek - publieke raadpleging

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Er is momenteel één dossier in openbaar onderzoek / publieke raadpleging.

Voorlopige vaststelling ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’ – openbaar onderzoek

Om de energietransitie mogelijk te maken, is een verdere uitbouw van het elektriciteitsnet noodzakelijk. Dat is nodig om grotere en meer volatiele internationale stromen van toenemende hoeveelheden hernieuwbare energie te transporteren. Dit is onder andere de integratie van off- en onshore hernieuwbare energie binnen het Belgische energielandschap. Zo krijgt de maatschappij toegang tot de meest duurzame en goedkoopste energie, onafhankelijk van waar die geproduceerd wordt. Het GRUP Ventilus wil de vereiste planologische basis te creëren voor de realisatie van een aantal noodzakelijke ontwikkelingen van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen in functie van de energietransitie.?

Op 7 juli 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de voorlopig vaststelling van het ontwerp GRUP. De volgende fase is het openbaar onderzoek. Dit  loopt van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp van GRUP via deze weg. De nieuwe hoogspanningslijn is een belangrijke stap voor Vlaanderen. Tegelijk beseft de Vlaamse Regering ook dat de nieuwe hoogspanningslijn een grote impact zal hebben voor wie dicht bij de nieuwe lijn woont, er een activiteit uitoefent of er een eigendom heeft. Daarom worden er tijdens het openbaar onderzoek verschillende informatiemomenten en digitale informatiesessies georganiseerd. Inschrijven kan hier . Als uw huis of bedrijf binnen de stralingscontour of de nieuwe 0.4 µT-zone zal komen te liggen, zal u per brief een persoonlijke uitnodiging ontvangen om u te registreren voor een gesprek in kleine groep.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Departement Omgeving


Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Staden op één van de volgende manieren:

  • per e-mail: ruimte@staden.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
  • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.