Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Andere bekendmakingen

Lokaal Materialenplan - Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval en bepaalt het kader voor het lokaal afval- en materialenbeleid. Het is bindend voor de lokale besturen.

Je kan als burger het goedgekeurde plan en bijhorende documenten digitaal inkijken via de website van de OVAM (zie ook Downloads).

Definitieve vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging sentier nr. 51 te Westrozebeke (verbinding tussen Kosterstraat en Ommegang West)

De gemeenteraad heeft, in zitting van 14 september 2023, de definitieve vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging Sentier nr. 51 te Westrozebeke (verbinding tussen Kosterstraat en Ommegang West) goedgekeurd.

Het tracé van 'sentier nr. 51' situeert zich op de oost- en zuidgrens van het bedrijf Westvlees in Westrozebeke en maakt de verbinding tussen de Kosterstraat en de Ommegang West.

Westvlees heeft recent het aanpalend perceel 656B (Ommegang West 7), gelegen aan de zuidrand van het bedrijf, aangekocht om toe te voegen aan de bedrijfssite.

Er wordt voorgesteld om de voetweg 'Sentier nr. 51' te verleggen naar de zuidrand van het perceel Ommegang West 7 zodat de voetweg terug over het volledige tracé op de rand van de bedrijfssite komt te liggen.

De plannen liggen ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden (inzage enkel mogelijk na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be)

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg overeenkomstig artikel 21, § 5, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.
Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.

Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina