Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel 3 bekendmakingen:

Definitieve vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke opheffing Chemin nr. 17 te Oostnieuwkerke (deel tussen Diksmuidesteenweg en Sleihagestraat)

De Gemeenteraad heeft in zitting van 25 augustus 2022, de definitieve vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke opheffing Chemin nr. 17 te 8840 Staden-Oostnieuwkerke (deel tussen Diksmuidesteenweg en Sleihagestraat), goedgekeurd.

Het voorstel tot opheffing omvat het deel tussen de Sleihagestraat en Diksmuidesteenweg, gelegen ter hoogte van de bedrijfssite Mol Cy/VDK. De Meiboomstraat is opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ’t Roosleen waarin de mogelijkheid is voorzien om dit deel van de Meiboomstraat op te nemen in de bedrijfssite als private weg.

De plannen liggen ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden (inzage enkel mogelijk na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be)

Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg overeenkomstig
artikel 21, § 5, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse
Regering.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij
de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de
beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een
beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en
schepenen.

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied
waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een
strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen
voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen,
is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin
is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving (zie downloads hiernaast). In die kennisgeving vindt u
onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee
de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd
zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra
onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt
u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De kennisgeving loopt van 5 september 2022 tot en met 4 december 2022.

De volledig verklaarde kennisgeving kan via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

 • bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website
  www.omgevingvlaanderen.be
 • op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en via haar website
 • in AC/DC Staden (Ieperstraat 109), sector Wonen en Omgeving. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be.

U moet uw reactie uiterlijk op 5 december 2022 bezorgen. Dat kan:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Bekendmaking publieke raadpleging conceptnota provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen maakt het provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op.

De conceptnota van het provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen werd door de deputatie goedgekeurd op 17 maart 2022. Nu volgt een publieke raadpleging van maandag 5 september 2022 tot en met zondag 4 december 2022, waarbij iedere burger suggesties, ideeën en opmerkingen kan geven op de inhoud van de conceptnota.

 • via het participatieplatform: participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte
 • via ruimte@west-vlaanderen.be
 • per brief aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis Boeverbos of in één van de 64 West-Vlaamse gemeentehuizen
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van onze publieksmomenten, met infomarkt (doorlopend) en workshops:
  • 19 oktober - Ondernemerscentrum Roeselare - Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
  • 26 oktober - Evenementenhal Depart Kortrijk - Nelson Mandelaplein 18, 8500 Kortrijk
  • 9 november - Provinciehuis Boeverbos - Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • 16 november - zaal Furnevent - Nijverheidsstraat 8, 8630 Veurne

Meer info over de publieksmomenten met infomarkt en het inschrijvingsformulier voor de workshops kan je terugvinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis Boeverbos en bij de 64 gemeentehuizen in de provincie West-Vlaanderen. De conceptnota kan je ook digitaal inkijken op www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte