Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op sluikstorten

Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt op het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen een heffing geheven volgens het decreet van de Vlaamse Regering van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

Voor wie

De heffing is verschuldigd door ieder die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en/of private wegen, plaatsen en terreinen.

Bedrag

De belasting is bepaald volgens het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad en hiernaast te consulteren.

Minimumheffing bedraagt 450,00 euro.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. Bij betwisting kan een bezwaar worden ingediend tegen de belasting. Dit bezwaar dien je schriftelijk in gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2 in Staden. Je dient je bezwaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet in te dienen. 

Bij je bezwaar dien je volgende vermeldingen op te nemen:

  • naam en adres van de belastingplichtige,
  • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
  • de motivatie waarom de heffing onterecht is, ondersteund met bewijsstukken,
  • indien je het bezwaar mondeling wenst toe te lichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
  • datum en handtekening. 
Vervuiling

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 06
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina