Naar de top van de pagina
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

dinsdag 17 mei
Van 19 april tot 17 juni kan je het ontwerp voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorende plan-MER lezen en opmerkingen indienen. Het plan stelt een aantal maatregelen voor om de stikstofemissies te doen dalen en het evenwicht in de natuur te herstellen.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp van milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De PAS wil bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet ook een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Kijk het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER in

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 loopt een openbaar onderzoek over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER. Inkijken kan:

Heb je opmerkingen of bezwaren?

Nog tot en met 17 juni 2022 kun je je opmerkingen of bezwaren indienen:

  • digitaal via ruimte@staden.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
  • tegen afgiftebewijs in het AC/DC, Ieperstraat 109. 

Na het openbaar onderzoek bezorgt het gemeentebestuur alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. 

Nieuwsoverzicht

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je misschien even moet wachten tot er een vrij moment is. Is er geen plaats meer vrij, kijken we samen om een nieuwe afspraak in te plannen.