Verscherpt toezicht metervrije strook op de velden

donderdag 22 april
De bedrijvigheid op de velden begint weer toe te nemen. Bij werkzaamheden op het veld moet je enkele afstandsregels tot waterlopen in acht nemen, zeker nu er strengere handhaving op komst is. We herhalen de regels nog eens kort.

Algemene wetgeving

Het decreet integraal waterbeleid legt volgende regels op langs oppervlaktewaterlichamen:

 • Verbod op grondbewerkingen in de eerste meter vanaf de taludinsteek;
 • Voorzie een bufferstrook van 5 meter waar geen bemesting met fosfor en/of stikstofhoudende meststoffen is toegelaten;
 • Hou minimaal 1 meter afstand van het oppervlaktewaterlichaam bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De juiste afstanden zijn terug te vinden op het etiket van de producten of op de website van Fytoweb.  

Naast het decreet geldt ook de regelgeving van de 1 meter teeltvrije zone. Op deze meter gelden volgende regels:

 • Verbod op het uitvoeren van grondbewerkingen;
 • Verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; pleksgewijze behandeling van akkerdistel is ook niet toegestaan;
 • Verbod op gebruik van meststoffen;
 • Productieve teelt in die zone niet toegelaten.

Vandaag worden nog steeds overtredingen vastgesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de oevers van waterlopen, in de spuitvrijezones en op wegbermen.

Erfdienstbaarheid

Om het onderhoud van de waterlopen mogelijk te maken, hebben de waterloopbeheerders het recht tot toegang op de eerste 5 meter langs een waterloop, de zogenaamde erfdienstbaarheidzone. Op die zone gelden volgende regels:

 • Verbod op vaste constructies (vb. schuilhokken);
 • Verbod voor het (tijdelijk) opslaan van materiaal;
 • Bij afsluitingen moet er een doorgang van 5 meter worden voorzien loodrecht op de erfdienstbaarheidszone;
 • Afsluitingen of hagen die op de taludinsteek staan, mogen niet hoger zijn dan 1 meter;
 • Bomen mogen aanwezig zijn mits een onderlinge plantafstand van 10 meter.

Regelgeving bij beheer van perceelsranden

Het maaien van de perceelsranden op de velden is het hele jaar door toegelaten. Hou echter rekening met het broedseizoen van onze weide- en akkervogels. Probeer dus maaien te vermijden tussen 1 april en 15 juli. Is er een rietkraag aanwezig? Stel dan het maaien uit tot 15 augustus.

Het maaien van perceelsranden en bermen langs openbare domeinen valt onder het bermbesluit. Volgende regels dien je daarbij dus in acht te nemen:

 • Maaien van begraasde bermen:
  • eerste maaibeurt vanaf 16 juni
  • tweede maaibeurt vanaf 16 september
  • het maaisel dient binnen de tien dagen te worden afgevoerd
 • De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat de ondergrondse plantendelen niet worden beschadigd.
 • Houtige gewassen mogen niet beschadigd worden gedurende werkzaamheden.

Controles

Controles op het naleven van deze regels worden uitgevoerd door de VLM en De natuurinspectie. Tevens zijn de regels rond het aanhouden van de 1 meter teeltvrije zone opgenomen in de regelgeving van Vegaplan. Let op: het toezicht wordt verstrengd. Controleer dus zeker of je de regelgeving goed naleeft.

Meer info of vragen?

Dan kan je terecht bij Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92 en bij Ruben Mistiaen via ruben.mistiaen@inagro.be of 051 27 33 19.

Gratis bloemenmengsel

Onbenutte akkerstroken kunnen nuttig zijn in de strijd tegen de bijensterfte. Zaai ze in met bloemenmengsels. Niet alleen hommels en bijen varen er wel bij, maar ook natuurlijke vijanden die de landbouwteelt beschermen. Stel je als landbouwer kandidaat en krijg een gratis bloemenmengsel, een jaarlijkse maaibeurt van de bloemstrook, een natuurlijk akkerbestuiving en bescherming. 

Nieuwsoverzicht