Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel twee bekendmakingen:

Waterbeheerplanning

 • Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
 • Openbaar onderzoek: 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019
 • Onderwerp: de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  • De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
  • Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.
 • www.volvanwater.be

 

Kennisnemen van Plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen. 
Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Terinzagelegging
De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019  tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.
De nota is intussen te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

Indiening opmerkingen
Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen:

 • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
 • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
 • via de gemeente, Ieperstraat 109, 8840 Staden of ruimte@staden.be

 

Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina