Belasting op onbebouwde gronden

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting op onbebouwde gronden geheven.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar.

Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of opstalhouder.

In geval van mede-eigendom, is ieder mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel. 

Bedrag

De belasting wordt berekend door het tarief toe te passen per strekkende meter, evenwel met een minimale heffing.

De tarieven stijgen jaarlijks te rekenen vanaf het aanslagjaar 2014 dat de grond werd opgenomen in een kohier.

  • voor het eerste aanslagjaar: 15,00 euro.
  • vanaf het tweede aanslagjaar: 20,00 euro.
  • vanaf het derde aanslagjaar: 30,00 euro.
  • vanaf het vierde aanslagjaar: 40,00 euro.
  • vanaf het vijfde aanslagjaar: 50,00 euro.

Vrijstelling

Een volledig overzicht van de vrijstellingen is terug te vinden in het betreffende gemeentelijk reglement dat je hiernaast kan downloaden.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. Bij betwisting kan een bezwaar worden ingediend tegen de belasting. Dit bezwaar dien je schriftelijk in gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2 in Staden. Je dient je bezwaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet in te dienen. 

Bij je bezwaar dien je volgende vermeldingen op te nemen:

  • naam en adres van de belastingplichtige,
  • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
  • de motivatie waarom de heffing onterecht is, ondersteund met bewijsstukken,
  • indien je het bezwaar mondeling wenst toe te lichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
  • datum en handtekening.