Milieubelasting

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een algemene milieubelasting, voorheen huisvuilbelasting genaamd, geheven. Deze belasting is er voor de ondersteuning van een schone en duurzame leefomgeving. 

Voor wie

De milieubelasting is verschuldigd door:

 • Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister is ingeschreven.
 • Elke onderneming of instelling die op 1 januari van het aanslagjaar een activiteit uitoefent in een gebouw of een deel van een gebouw op het grondgebied van de gemeente.
 • Wanneer aan een gebouw een afzonderlijk huisnummer is toegekend is dit gebouw belastbaar.

Bedrag

De belasting is bepaald op:

 • voor de gezinnen samengesteld uit de personen die alle de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op 1 januari: 40,00 euro.
 • voor de overige gezinnen of per groep van tien personen welke in communauteit leven: 60,00 euro.
 • voor een onderneming of instelling: 60,00 euro.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. Bij betwisting kan een bezwaar worden ingediend tegen de belasting. Dit bezwaar dien je schriftelijk in gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2 in Staden. Je dient je bezwaar binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet in te dienen. 

Bij je bezwaar dien je volgende vermeldingen op te nemen:

 • naam en adres van de belastingplichtige,
 • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
 • de motivatie waarom de heffing onterecht is, ondersteund met bewijsstukken,
 • indien je het bezwaar mondeling wenst toe te lichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
 • datum en handtekening. 
Open ruimte

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 06
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina