Ocmw raad

Vergaderzaal

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (ocmw) van Staden wordt onder leiding van de ocmw-voorzitter bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn die bestaat uit negen raadsleden. Na installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de raadsleden van de ocmw-raad verkozen door de gemeenteraadsleden. De bevoegdheden van de ocmw-raad worden bepaald door het ocmw-decreet. 

De ocmw-raad zet de beleidslijnen uit voor het ocmw voor de komende jaren en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. Daarnaast beslist deze raad over alle aanvragen in verband met individuele maatschappelijke dienstverlening. 

Maandelijks komt de ocmw-raad bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is openbaar voor alle burgers, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken.